09 Lis

Konfrontacje Sztuki - – WARSZAWA 2016 rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba

by galeria-test

 

Twórczość we współczesnej cywilizacji jest siłą działającą w bardzo szerokim zakresie, w praktyce rozszerza nieprzerwanie ramy naszego życia. W nauce jest objawem potęgi ludzkiego umysłu, w sztuce – świadectwem jego odrębności i niepowtarzalności, najpełniejszym ucieleśnieniem ludzkiej wyobraźni i wolności.

Twórczość uwalnia nas od racjonalistycznej wiary, że istnieje tylko jeden sposób rozumienia rzeczywistości. To odkrywanie zdolności wczuwania się w rozumienie procesów poza świadomością. Nastawia się na nie nasz umysł w procesie tworzenia sztuki i w czasie obcowania z nią.

O instynktownym pojmowaniu rzeczywistości, której nie rozumiemy bez wyjaśnień, powiedział Johann Wolfgang Goethe, że jest to „objawienie rozwijające się z wnętrza człowieka”. Wybitne indywidualności artystyczne opierające się na intuicji stwarzają opór ujęciom naukowym. Intuicja – przeczucie i podszept – objawia się jako przebłysk myśli twórczej, w której dostrzega się rozwiązanie problemu i nurtujących pytań. Podczas odbioru rysunek, malarstwo czy muzyka, zachęcają do współodczuwania, do wnikania we wnętrze dzieła, by utożsamiać się z tym, co w nim niewyobrażalne.

Intuicja to prosty akt bezpośredniego uchwycenia widzenia umysłem. W sztuce inspiracje intuicji, przekształcane w obrazy, wiążą liczne związki z wiedzą intelektualną. Intelekt – suma zdolności umysłowych do poznawania, rozumienia, gromadzenia i wykorzystywania wiedzy – pozwala na wielostronne widzenie rzeczywistości. Zajmują się tym artyści. Jak pisał w swoich Dziennikach Delacroix: „Jest co do tego zgoda, że to co nazywa się twórczością wielkich artystów, nie jest niczym innym, jak właściwym każdemu z nich sposobem widzenia, podporządkowania i odtwarzania przyrody”.

Dwa bieguny tworzenia: odkrywanie jej praw i piękna w znaczeniu intelektualnym, naukowym oraz intuicyjnym i filozoficznym, istotnych dla danej osobowości, prowadzą do odradzania ciągłości między nimi. Wzbogacają doznania estetyczne oraz stwarzają możliwość powstania nowych form artystycznych. Wniesienie więcej ustaleń nauki do intuicji lub więcej intuicji do uprawiania nauki wpływa na ich wzbogacanie.

Zamiarem organizatorów jest skonfrontowanie najnowszych idei sztuki obecnych w jej klasycznych dziedzinach: w rysunku i grafice, w malarstwie i rzeźbie.

kurator

Apoloniusz Węgłowski

Regulamin Konkursu

Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2016

 

 I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2016, zwanym dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecki Instytut Kulturyz siedzibą w Warszawie            (00-139), przy ul. Elektoralnej 12, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Mazowieckie pod numerem RIK 34/12, posiadający nr NIP 525-000-59-00 i REGON 146115201, zwany dalej Organizatorem.

3. Siedzibą biura organizacyjnego Konkursu jest Galeria TEST – Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, tel. +48 22 622 66 83, fax +48 22 622 32 20,       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

4. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział profesjonalni artyści (którzy ukończyli wyższą uczelnię artystyczną) i studenci roku magisterskiego studiów artystycznych, zwani dalej Uczestnikami.

5. Konkurs obejmuje szeroko rozumianą dziedzinę rysunku, malarstwa, grafiki oraz rzeźby.

6. Konkurs ma na celu prezentację szerokiej publiczności współczesnych zjawisk i wypowiedzi artystycznych oraz wyłonienie prac, które zostaną zaprezentowane w ramach wystaw zrealizowanych przez organizatora: Konfrontacje Sztuki – Warszawa 2016.

7. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. do I etapu prace należy nadsyłać w wersji elektronicznej; na podstawie nadesłanych w tej formie prac, jury Konkursu wybierze prace zakwalifikowane do II etapu

2. do II etapu należy nadsyłać oryginalne prace zakwalifikowane przez jury Konkursu        w I etapie.

8. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu nie więcej niż 3 prace.

9. Maksymalny wymiar zgłaszanych prac:

1)      prace graficzne na podłożu papierowym w technikach klasycznych maksymalnie do 100x70 cm;

2)      rysunki - maksymalnie do 100x70 cm;

3)      prace malarskie – najdłuższy bok 100 cm;

4)      rzeźby – do 40 kg i 80 cm wysokości.

10. Do udziału w Konkursie można zgłaszać wyłącznie prace, które zostały stworzone przez uczestnika i są jego własnością oraz powstały w okresie ostatnich 3 lat przed datą ogłoszenia konkursu i które nie były dotychczas zgłaszane na inne konkursy i przeglądy.

II. Etap I Konkursu

1. Do I etapu Konkursu należy nadsyłać prace w wersji elektronicznej: 20 cm dłuższy bok, format JPG lub TIFF, 300 dpi, CMYK, (w przypadku rzeźb 3 zdjęcia pracy z różnych stron):

a) na adres e-mail bezpośrednio lub przy pomocy platform takich jak We Transfer lub podobnych

b) na adres pocztowy na płytach CD/DVD

wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (w wersji elektronicznej) według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2. Termin zgłaszania prac do I etapu Konkursu – do 29.02.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

3. Prace należy złożyć lub nadsyłać na adres biura organizacyjnego Konkursu: Mazowiecki Instytut Kultury – Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa.

4. Udział w I etapie Konkursu jest bezpłatny.

5. Poprzez złożenie reprodukcji fotograficznych pracy w I etapie Konkursu uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy – do celów związanych z organizacją konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących

1)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

2)      w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Prace nie spełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone                 z dalszego udziału w Konkursie.

7. Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, dokona w I etapie Konkursu oceny prac na podstawie ich wersji elektronicznych; spośród prac spełniających warunki określone w regulaminie dokona wyboru prac zakwalifikowanych do II etapu.

8. Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną lub telefoniczną.

9. Materiały nadesłane do I etapu Konkursu nie będą zwracane.

III. Etap II Konkursu

1. Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, dostarczają na koszt własny oryginały tych samych prac, które zostały wybrane w I etapie przez jury Konkursu.

2. Oryginały zgłaszanych prac należy opisać na odwrocie tak samo jak na karcie zgłoszeniowej.

3. Przyjmowane będą tylko prace odpowiednio zabezpieczone oraz nie oprawione.

4. Dokonanie zamiany pracy na inną lub zmiana jej parametrów (np. wymiar, technika)          w stosunku do prac, których reprodukcje zgłoszono do I etapu, jest niedopuszczalne.

5. Warunkiem przyjęcia prac zakwalifikowanych do II etapu jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 100 zł na rachunek bankowy Organizatora oraz dołączenie do składanej pracy dowodu wpłaty.

6. Termin nadsyłania oryginałów prac do II etapu konkursu do 30.04.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

7. Oryginały prac należy złożyć lub nadsyłać na adres biura organizacyjnego Konkursu: Mazowiecki Instytut Kultury – Galeria TEST, ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa.

8. Poprzez złożenie oryginału pracy w II etapie Konkursu uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z pracy – do celów związanych z organizacją Konkursu, jego promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych     i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących

1)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;

2)      w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

9. Prace nie spełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w konkursie oraz odesłane na koszt uczestnika, bez zwrotu dokonanej wpłaty z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

 

10. Koszty dostarczenia prac oraz ewentualnego ich ubezpieczenia na czas transportu ponosi Uczestnik. Za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.

11. Organizator nie ubezpiecza prac na czas ekspozycji i magazynowania.

12. Prace nadesłane do II etapu Konkursu prezentowane będą przez Organizatora w Galerii Test.

13. Jury Konkursu, powołane przez Organizatora, dokona w II etapie Konkursu oceny nadesłanych oryginałów prac oraz wyłonienia laureatów Konkursu – autorów najlepszych prac.

14. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 16.05.2016 r. na stronie internetowej Organizatora – ………………………………………; laureaci Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach Konkursu drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

IV. Nagrody

1. Spośród prac nadesłanych do II etapu konkursu jury konkursu dokona wyboru laureatów konkursu w następujących kategoriach: rysunek, malarstwo, grafika oraz rzeźba.

2. Laureaci Konkursu za zajęcie I lub II miejsca w danej kategorii otrzymają nagrody pieniężne w wysokości – odpowiednio w poszczególnych kategoriach:

 

Rysunek                                                         Malarstwo

 

Rysunek                                                                                Malarstwo

 

I miejsce                     5 000 PLN                                           I miejsce                     10 000 PLN

II miejsce                    3 000 PLN                                           II miejsce                      7 000 PLN

 

Grafika                                                                                  Rzeźba

 

I miejsce                     4 000 PLN                                           I miejsce                     10 000 PLN

II miejsce                    3 000 PLN                                           II miejsce                      7 000 PLN

3. Organizator zastrzega, że jury Konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe. W razie ufundowania nagród przez sponsorów, Organizator dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

4. Decyzje jury Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

5. Warunkiem wypłaty nagrody jest przeniesienie przez uczestnika własności pracy na rzecz Organizatora oraz przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy wraz z prawem do wykonywania praw zależnych, bez ograniczeń terytorialnych, na polach eksploatacji obejmujących:

1)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i komputerową;

2)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których prace utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet;

3)      w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, przez stację radiową i telewizyjną, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

6. Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy, o ile taki obowiązek wystąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Laureaci Konkursu otrzymają imienne zaproszenie na uroczystość otwarcia wystaw pokonkursowych, na których zostaną zaprezentowane prace oraz na galę wręczenia nagród (przyjazd na koszt własny). Organizator zastrzega sobie prawo do imiennego zaproszenia na wystawy wybranych przez siebie artystów z pominięciem jury Konkursu.

8. Wszystkim uczestnikom wystaw pokonkursowych przysługuje prawo do bezpłatnego egzemplarza albumu towarzyszącego wystawom.

V. Zwrot prac

1. Prace, które nie zostaną nagrodzone, zostaną zwrócone na adres Uczestnika podany w karcie zgłoszeniowej, chyba że Uczestnik wskazał w karcie ich osobisty odbiór lub przekazanie w formie daru na rzecz organizatora Konkursu.

2. Organizator odsyła prace na koszt Organizatora; Uczestnicy mogą odebrać prace osobiście.

VI. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na powierzenie prac organizatorowi do dnia 31.12.2017 r. w celu ich prezentacji na wystawach pokonkursowych i innych wystawach.

2. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika w celach związanych z organizacją Konkursu, jego promocją, ogłoszeniem wyników oraz realizacją wystaw pokonkursowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu; informacja o unieważnieniu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora – ……………………………………… . W takim przypadku oryginały prac nadesłane na Konkurs zostaną odesłane Uczestnikom na koszt Organizatora, a dokonane opłaty zostaną Uczestnikom zwrócone.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu, w szczególności zmiany terminów poszczególnych etapów; informacja o zmianie Regulaminu Konkursu wraz z treścią wprowadzonych zmian zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora ……………………………………………

Organizator

Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie

Siedziba Biura Organizacyjnego Konkursu

Adres:

Galeria TEST – Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa, Polska

tel. +48 22 622 66 83, fax +48 22 622 32 20

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nr konta dla wpłat w PLN:

PKO BP nr 38 1020 1026 0000 1002 0234 4349